top of page

Privacyverklaring

Privacyverklaring Hetty Buitelaar

Privacyverklaring Peter Kruithof

Privacyverklaring Ronald de Landmeter

Privacyverklaring Edwin Lipperts

Privacyverklaring Roos Quadekker


Privacyverklaring Vita Qualis

(versie 09-05-2021)

1. Algemeen

Vita Qualis hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy, de veiligheid van uw persoonsgegevens en van uw medische dossier. Om goede geneeskundige zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medisch farmaceutische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als u gebruik maakt van de mogelijkheid via onze website www.vitaqualis.nl een vraag te stellen aan een van onze behandelaars of in het algemeen, vragen wij uw persoonsgegevens in te voeren op onze website. Op die manier kan de een behandelaar van Vita Qualis uw vraag of verzoek adequaat verwerken. We hebben uw persoonsgegevens nodig voor verschillende diensten. Enkele voorbeelden zijn het beantwoorden van vragen en voor de juiste administratie van alles wat we voor u doen.

2. Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het verlenen van geneeskundige zorg en de bijbehorende administratie en wij beveiligen uw gegevens goed tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren, en zolang als nodig om onderzoek te kunnen doen naar potentiële nieuwe geneesmiddeltherapieën. Na deze termijn zullen wij uw gegevens op uw verzoek verwijderen. Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, specialisten, tandartsen, dierenartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten, fytotherapeuten, acupuncturisten, orthomoleculaire therapeuten, homeopaten, antroposofen, en andere natuurgeneeskundige artsen en therapeuten. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag of na uw toestemming. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Door gebruik te maken van onze diensten geeft u automatisch toestemming aan onze medewerkers om uw gegevens in te zien. Alle medewerkers van Vita Qualis hebben een geheimhoudingsplicht om uw privacy te waarborgen. Wij vragen om uw toestemming, voordat we uw medische en/of farmaceutische gegevens beschikbaar stellen aan ziekenhuizen, huisartsen en apotheken.

 

3. Beveiliging

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Verder worden beveiligingsmaatregelen volgens de NEN7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg – toegepast. Wanneer het – ondanks onze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

4. Cookies

Als Vita Qualis cookies gebruikt, is dat om haar dienstverlening en website te verbeteren. Wanneer u naar de website gaat, wordt dit m.b.v. een cookie onthouden. Cookies zijn kleine bestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden bewaard. U kunt cookies uitzetten in uw webbrowser, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. M.b.v. cookies kunnen we onze website optimaliseren aan de wensen en voorkeuren van onze klanten.

5. Uw rechten, o.a. inzage en wijziging

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen of niet compleet zijn heeft u het recht om uw gegevens door ons te laten corrigeren, te laten aanvullen of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, dan kunt u hierover contact opnemen met Vita Qualis via ons email- of postadres of via ons telefoonnummer (zie onze gegevens onder ‘Contact’).

6. Klachten

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via consult@vitaqualis.nl.

7. Aanpassing privacyverklaring

Vita Qualis kan deze privacyverklaring aanpassen. U kunt op elk moment op deze website de op dat moment geldende privacyverklaring raadplegen. Vita Qualis adviseert u dat in elk geval te doen voordat u persoonsgegevens aan Vita Qualis verstrekt.

8. Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Vita Qualis, neemt u dan contact op met:

Vita Qualis

Marshallweg 15

3068 JN  Rotterdam Ommoord

Email: consult@vitaqualis.nl             

Tel: +31 10 303 2579

Anker 1
bottom of page